แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ร่วมกิจกรรม CSR ตามโครงการ “พม.เชื่อมใจ แบ่งปันความสุขสู่สังคม”
ข้อมูลผู้ประสงค์ร่วมกิจกรรม CSR ตามโครงการ

พื้นที่ที่ต้องการให้การช่วยเหลือ

ข้อมูลเพื่อประกอบการช่วยเหลือตามแนวทาง CSR Matching

1

ด้านการศึกษา
เนอสเซอร์รี่ (คน)
0
ระดับอนุบาล (คน)
0
ระดับประถมศึกษา (คน)
0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คน)
0
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน)
0
ระดับอุดมศึกษา (คน)
0

0
ข้อมูลเพื่อประกอบการช่วยเหลือตามแนวทาง CSR Matching

2

ด้านที่อยู่อาศัย0
 

0
ข้อมูลเพื่อประกอบการช่วยเหลือตามแนวทาง CSR Matching

3

ด้านการมีงานทำและฝึกอาชีพ
 
0
 

0
ข้อมูลเพื่อประกอบการช่วยเหลือตามแนวทาง CSR Matching

4

ด้านอื่นๆ
ข้อมูลช่องทางการช่วยเหลือ
0
-